vineri, 2 martie 2012

Acte necesare pentru succesiunea notariala

Acte  necesare pentru succesiunea notariala

Intotdeauna, indiferent de tipul mostenirii, deschiderea acesteia are loc la decesul unei persoane .

Astfel, la cerere, notarul public va elibera un certificat de mostenitor legal sau testamentar, prin care persoanele interesate isi stabilesc calitatea de succesor (si tipul acesteia), relaizandu-se in acelasi timp si un inventar clar al bunurilor defunctului. Fara exceptie, cererea pentru deschiderea succesiunii se depune numai la unul dintre notarii publici de la locul unde se afla ultimul domiciliu al persoanei decedate.

Mostenitorii sunt obligati ca in termen de 6 luni de la decesul autorului lor, sa isi manifeste expres (ori tacit) acceptarea succesiunii sau renuntarea la ea. Nerespectarea acestui termen atrage sanctiunea decaderii din dreptul de a mai exercita dreptul de optiune succesorala, iar persoana devine straina de succesiune.

Acceptarea este expresa atunci cand se face prin declaratie in fata notarului public sau tacita daca succesorul efectueaza acte de dispozitie din care sa reiasa faptul ca a acceptat mostenirea . Un astfel de act este spre exemplu vanzarea unui bun mostenit, intrucat este un act de dispozitie pe care o persoana il poate face numai in legatura cu bunurile proprii. In acelasi termen se face si declaratia expresa prin care succesorul renunta la mostenire. Succesorii datoreaza taxe succesorale si timbru judiciar la bugetul statului si onorariul notarului public.

Atunci cand mostenitorii au cunostinta sau motive sa creada ca datoriile succesiunii sunt mai mari decat ceea ce a lasat defunctul ca bunuri, se recomanda acceptarea mostenirii sub beneficiu de inventar, caz in care succesorii vor raspunde pentru datoriile mostenirii numai in limita a ceea ce au dobandit.

Actele necesare pentru deschiderea mostenirii in cadrul procedurii notariale

1. Cererea . Procedura succesorala se deschide, dupa caz, la cererea oricarei persoane interesate, a procurorului, precum ti a secretarului consiliului local al localitatii in raza careia defunctul si-a avut ultimul domiciliu . Cererea va cuprinde: data decesului si ultimul domiciliu al defunctului; numele, prenumele si domiciliul succesibililor, bunurile succesorale si eventualele datorii ale defunctului; daca cererea se introduce de secretarul consiliului local, se va mentiona si valoarea de impozitare a bunurilor ce compun masa succesorala.

2. Actele de stare civila: certificatul de deces al autorului, certificatul de nastere al succesorilor, si, dupa caz, certificatul de casatorie.

3. Actele de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile ale defunctului si adeverinta (certificat) de rol, fiscal sau agricol eliberata de Primarie (administratia financiara) referitoare la bunurile imobile ale defunctului.

4. Martor(i), in completarea probelor privind existenta mostenitorilor si a bunurilor succesorale.

5. Pentru cei ce nu pot lua parte personal la dezbateri se va prezenta procura succesorala de reprezentare in forma autentica.

6. Pentru succesibilii incapabili (minori, interzisi judecatoresti si alienati mintal), se va numi prin dispozitia primarului un curator special (in lipsa unui tutore neinteresat in succesiune).

7. Testament (autentic sau olograf), daca defunctul a lasat.

Acte  necesare pentru succesiunea notariala

Acte necesare pentru recuperarea taxei auto

Acte necesare pentru recuperarea taxei auto


Taxa de primă înmatriculare sau poluare este ilegală iar cei care au fost obligaţi să o plătească pentru a-şi putea înmatricula autovehiculul au dreptul să ceară restituirea   ei.

Pentru a începe demersul de recuperare a taxei de primă înmatriculare trebuie să alcătuiţi un dosar care să conţină fotocopii de pe următoarele acte:
 •  CI - titular autovehicul;
 •  Contract de vânzare-cumpărare a maşinii, factura fiscală (dacă este cazul);
 •  Actele maşinii din ţara de origine, traduse şi legalizate;
 •  Certificatul de înmatriculare al maşinii;
 •  Cartea de identitate a maşinii ;

 •  Decizia de calcul a taxei de poluare emisă de ANAF;
 •  Chitanţa care atestă plata taxei;
 •  Taxă de timbru judiciar în valoare de 39 lei, plătită la Primarie;
 •  Timbru judiciar de 0,3 lei (cumpărat de la orice oficiu poştal)
Durata procesului poate fi între 6 şi 12 luni, în funcţie de gradul de încărcare al Tribunalului, însă şansele de a câştiga procesul sunt foarte mari. Există deja precendente - cazurile Tatu şi Nisipeanu judecate la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, unde s-a stabilit clar cum trebuie interpretată legea. În consecinţă, din ce în ce mai mulţi români reuşesc să recupereze taxa de primă înmatriculare, ca urmare a câştigării procesului.

O conditie foarte importantă pentru câştigarea procesului este ca un avocat sau consilier juridic să se ocupe de întocmirea dosarului şi redactarea documentelor. O formulare incorectă sau lipsa unui act poate duce la pierderea procesului. De aceea, Departamentul Juridic ASDR se ocupă de tot ce ţine de proces, de la redactarea documentelor, până la reprezentarea în instanţă.

Toate procesele deschise de ASDR în numele membrilor săi au fost câştigate!

Pentru a discuta detaliile cazului dvs, vă rugăm să luaţi legătura cu un consilier juridic ASDR la telefon 0755.885.554 sau prin mail: recuperaretaxa@asdr-romania.ro
Acte necesare pentru recuperarea taxei auto

luni, 27 februarie 2012

Acte necesare pentru obtinerea ajutorului de somaj

Acte necesare pentru obtinerea ajutorului de somaj

Foarte multe persoane sunt in situatia de a solicita ajutorul de somaj.este important sa stim cine beneficiaza de ajutorul de somaj si ce acte sunt necesare cand solicitam acest serviciu.

1. Actul de identitate, in original si copie;
2. Actele de studii si de calificare, in original si copie;
3. Certificatul de nastere, in original si copie;
4. Certificatul de casatorie, in original si copie;
5. Adeverinta medicala, din care sa rezulte ca este apta de munca sau ca are eventuale restrictii medicale;
6. Actele eliberate de organele financiare teritoriale,din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decit indemnizatia de somaj;
7. Declaratia pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii mai mici decit indemnizatia de somaj.

In afara actelor si documentelor enumerate mai sus care trebuiesc prezentate de toate categoriile de solicitanti de indemnizatie de somaj, cererea pentru acordarea indemnizatiei de somaj va fi insotita, dupa caz, si de :

A. In cazul persoanelor provenite din munca :

a) Carnetul de munca, in original si in copie, sau, in cazul in care nu s-a intocmit carnetul de munca, adeverinta eliberata de angajatori si vizata de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte perioadele in care s-a prestat activitatea, precum si data si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu de la ultimul angajator. 
b) Copie de pe hotarirea definitiva de reintegrare in munca , atunci cind reintegrarea nu mai este posibila la unitatea la care persoana a fost incadrata anterior din cauza incetarii definitive a activitatii sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia.
c) Dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului, respectiv adeverinta de la unitatea care a preluat patrimoniul unitatii in care persoana a fost incadrata anterior, din care sa rezulte desfiintarea postului.
d) Declaratie pe propria raspundere a persoanei in cautarea unui loc de munca , in cazul in care aceasta nu poate obtine dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului, urmind ca agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sa verifice la organele competente veridicitatea.
e) Adeverinta prevazuta la art.18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

B. In cazul pensionarilor de invaliditate care isi redobindesc capacitatea de munca :

a) Carnetul de munca, in original si in copie, sau, in cazul in care nu s-a intocmit carnetul de munca, adeverinta eliberata de angajatori si vizata de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte perioadele in care s-a prestat activitatea, precum si data si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu de la ultimul angajator.
b) Decizia de revizuire medicala , in original si in copie , emisa de medicul expert al asigurarilor sociale , din care sa rezulte redobindirea capacitatii de munca.
c) Adeverinta de la ultima unitate sau dovada de la organele competente , din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior, respectiv din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului.

C. In cazul persoanelor ale caror raporturi de munca sau de serviciu au incetat in perioada de suspendare a acestora : 

a) Carnetul de munca, in original si in copie, sau, in cazul in care nu s-a intocmit carnetul de munca, adeverinta eliberata de angajatori si vizata de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte perioadele in care s-a prestat activitatea, precum si data si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu de la ultimul angajator.
b) Dovada din care sa rezulte ca nu mai este posibila reluarea activitatii la angajator.
c) Declaratie pe propria raspundere a persoanei in cautarea unui loc de munca, in cazul in care aceasta nu poate obtine dovada din care sa rezulte ca reluarea activitatii nu mai este posibila la angajator, urmand ca agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sa verifice la organele competente veridicitatea declaratiei.
d) Act din care sa rezulte data incetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau de serviciu.

D. In cazul persoanelor care au incheiat contract de asigurare pentru somaj : 

a) Copie a contractului de asigurare pentru somaj , incheiat cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza isi au domiciliul sau resedinta.

E. In cazul absolventilor institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale :

a) Actul de absolvire a formei respective de invatamant, in original si in copie.
b) Declaratie pe propria raspundere a absolventilor ca nu urmeaza o forma de invatamant la data solicitarii dreptului.
F. In cazul absolventilor scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale :

a) Actul de absolvire a scolii speciale pentru persoane cu handicap, in original si in copie. 
b) Declaratia absolventilor ca nu urmeaza o forma de invatamant la data solicitarii dreptului. 

G. In cazul persoanelor care au efectuat stagiul militar :

a) Livretul militar sau adeverinta de lasare la vatra , in original si copie.
b) Declaratie pe proprie raspundere ca inainte de efectuarea stagiului militar persoana nu a fost incadrata in munca.
c) Adeverinta eliberata de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, prin care se certifica data inregistrarii persoanei in evidentele proprii, in cazul in care persoana s-a inregistrat in vederea medierii pentru incadrare in munca la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acreditat conform legii. 

duminică, 29 ianuarie 2012

Acte necesare pentru acordare cetatenie romana, taxe acordare cetatenie romana

Acte necesare pentru acordare cetatenie romana, taxe acordare cetatenie


ACTE SI TAXE NECESARE PENTRU DEPUNERE CERERE DE ACORDARE CETATENIE ROMANA
(art. 8 din Legea nr.21/1991)
Programari pentru consultanta juridica in acest domeniu la tel.: 0730-284.224

ACTE NECESARE

1. PASAPORT in copie legalizata sau “conform cu originalul”;
2. PERMIS de sedere permanenta pentru cetateni straini in copie legalizata sau “conform cu originalul”;
3. HOTARAREA prin care s-a stabilit domiciliul in Romania in copie legalizata eliberata de Oficiul Roman pentru Imigrari;
4. ADEVERINTA din care sa rezulte domiciliul legal in Romania de cel putin 8 ani, sau, in cazul in care este casatorit cu un cetatean roman, de cel putin 5 ani de la data casatoriei-eliberata de Oficiul Roman pentru Imigrari;
5. DECLARATIE personala autentificata la notar din care sa rezulte ca “in prezent nu intreprinde sin u sprijina actiuni impotriva ordinii de drept, ori a sigurantei nationale si nici in trecut nu a desfasurat asemenea activitati”;
6. CERTIFICAT DE NASTERE in copie legalizata si traducere in limba romana, legalizata;
7. CERTIFICAT DE CASATORIE in copie legalizata;
8. DOVADA cetateniei romane a sotului/sotiei (actul de identitate in copie legalizata);
9. CERTIFICATE DE NASTERE ale minorilor in copii legalizate;
10. ACORDUL parintilor privind dobandirea cetateniei romane pentru copii dat prin declaratie autentificata la notar;
11. CONSIMTAMANTUL minorului care a implinit varsta de 14 ani pentru dobandirea cetateniei romane dat prin declaratie autentificata la notar si in prezenta unui parinte;
12. CAZIER JUDICIAR din Romania;
13. CAZIER JUDICIAR din strainatate in original si cu traducere in limba romana, legalizata la notar;
14. DOVADA locuintei in copie lagalizata prin una din urmatoarele variante:
a) contract de inchiriere inregistrat la Administratia Financiara in copie legalizata si extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul in cauza;
b) contract de vanzare-cumparare in copie legalizata si extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul in cauza;
c) contract de comodat in copie legalizata si extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul in cauza;
d) declaratie autentificata la notar de luare in spatiu si extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul in cauza.
15. DOVADA mijloacelor legale pentru o existenta decenta in Romania, in conditiile stabilite de legislatia perivind regimul strainilor (dupa caz);
a) venituri din activitati comerciale-Actul Constitutiv al societatii comerciale in copie legalizata; CUI in fotocopie; bilant contabil de la sfarsitul anului precedent, inregistrat la Administratia Financiara; hotararea AGA de repartizare a dividendelor sau respective procesul verbal al asociatului unic; dovada incasarii dividendelor cuvenite; dovada achitarii impozitului pe dividendele incasate; certificate constatator de la Registrul Comertului pentru societatea comerciala; certificate de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice de la sediul societatii comerciale privind plata impozitelor si taxelor catre stat.
b) contract individual de munca cu viza Inspectoratului Teritorial de Munca in copie legalizata , precum si adeverinta din care sa rezulte salariul lunar net.
c) venituri din cedarea folosintei bunurilor-declaratia de venit global privind obtinerea de venituri din cedarea folosintei bunurilor; certificate de atestare fiscala pentru personae fizice.
d) talon de pensie sau alte dovezi.


TAXE

1. TAXA CONSULARA-187,5 lei se plateste la CEC sau la Trezoreria Statului in contul nr. 203301028609468;
2. TAXA INREGISTRARE CERERE-3 lei se plateste la CEC sau la Trezoreria Statului in contul nr. 203301028609468;
3. TAXA DE PUBLICARE IN MONITORUL OFICIAL-90 lei se plateste in conturile: IBAN: RO55RNCB0082006711100001, BCR SA-SUC.UNIREA si IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531, Directia de trezorerie si contabilitate publica a Municipiului Bucuresti, CIF RO427282. Plata taxei se poate face si la sediul Monitorului Oficial din Bucuresti, sos. Panduri nr.1, bl.P33, parter, sector 5.
4. TIMBRU JUDICIAR de 1,5 lei se cumpara de la Posta.IMPORTANT

• Toate actele se depun in dosar cu sina;
• Toate taxele se platesc inainte de depunerea cererii;
• Cererile incomplete nu se primesc;
• Datele de stare civila din documentele depuse trebuie sa corespunda cu cele din certificatul de nastere;
• Actele intocmite in strainatate trebuie sa poarte apostila aplicata de autoritatea desemnata de statul emitent, conform Conventiei adoptata la Haga la 05.10.1961, ori sa fie supralegalizate;
• In cazul in care sunt intocmite de agentii diplomatici sau consulari ai Romaniei nu este necesara apostila ori supralegalizarea.

Pentru oferta completa de servicii accesati si alte sectiuni ale site-ului nostru infiintare firma.com iar pentru a solicita o oferta de pret va rugam sa ne contactati.

Nota: Informatiile cuprinse in aceasta pagina sunt oferite cu titlu informativ si pot sa nu contina ultimele reglementari in domeniu. Pentru informatii de ultima ora accesati paginile web ale autoritatilor competente.

duminică, 1 ianuarie 2012

Acte necesare pentru obtinerea indemnizatiei de crestere a copilului si a stimulentului

ndemnizatia pentru cresterea copilului reprezinta singura sursa de venit a parintelui care sta acasa pentru a creste copilul mic, pana la varsta de 1 an sau 2 ani (3 ani in cazul copilului cu handicap).
Afla toate informatiile de care ai nevoie pentru a obtine aceasta indemnizatie, precum si stimulentul de crestere a copilului: actele necesare pentru dosar, cand trebuie sa le depui, cine poate fi beneficiarul indemnizatiei si in cat timp vei primi banii!
1. Indemnizatia pentru cresterea copilului

Actele necesare pentru obtinerea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului pana la varsta de 1 an, 2 ani sau 3 ani in cazul copilului cu handicap, in valoare de 75% din media veniturilor nete realizate in ultimul an anterior nasterii copilului:
 • cerere tip
 • actul de identitate al solicitantului – (copie si original);
 • certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul (copie si original), hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei sau de incredintare a adoptiei, hotararea judecatoreasca sau hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului in regim de urgenta (copie si original);
 • certificatele de nastere ale tuturor copiilor nascuti dupa data de 1 ianuarie 2006 (copie si original);
 • certificat de casatorie (copie si original);
 • livret de familie;
 • adeverinta eliberata de angajator din care sa rezulte ca persoana indreptatita: a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni anterior datei nasterii copilului, nivelul lunar al acestora, prima si ultima zi de concediu de maternitate, data implinirii celor 42 de zile reprezentand concediul de lauzie, prima zi de concediu de cresterea copilului;
Sau: dovada privind veniturile realizate in anul fiscal anterior celui in care s-a nascut  copilul si/sau dovada privind venitul calculat in vederea platii anticipate a impozitului precum si copia deciziei de impunere eliberate de autoritatile competente;
Sau:  dovada eliberata de autoritatile competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri neimpozabile;sau  - dovada eliberata de autoritatile competente, in cazul asociatilor unici;dovada eliberata de autoritatile sau angajatori din care sa rezulte data de la care solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului (in cazul salariatelor – decizie de suspendare a activitatii);
Sau: adeverinta studii/diploma de absolvire, in cazul persoanele care au urmat sau urmeaza o forma de invatamant universitar, postuniversitar sau liceal;
 • dosar cu sina din carton (coperti intregi);
 • pentru plata in cont bancar – extras de cont,  deschis la B.C.R., ProCredit Bank, Banca Transilvania, Romexterra Bank, B.R.D., Alpha Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank, CR Firenze Bank, VOLKSBANK, UniCredit Tiriac Bank, CARPATICA, C.E.C. Bank, ATE Bank, Intesa Sanpaolo Bank, Romanian International Bank (RIB), OTP bank, BANCPOST si ING pe numele solicitantului;
 • alte acte solicitate dupa caz.
Cine beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului pana la varsta de 1 an sau 2 ani (3 ani pentru copilul cu handicap):
 • persoanele care in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale* supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal si care beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului pana la 1 an sau 2 ani (3 ani in cazul copilului cu handicap);
*prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit se intelege:  venituri din salarii, din activitati independente si din activitati agricole.
Cele 12 luni pot fi constituite si din perioade in care persoana indreptatita:
 • si-a insotit sotul in misiune permanenta in strainatate;
 • a beneficiat de indemnizatie de somaj;
 • a beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;
 • a realizat perioade asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii (conform Legii nr.19/2001);
 • a beneficiat de indemnizatia pentru cresterea copilului pana la 2/3 ani;
 • a beneficiat de pensia de invaliditate;
 • a beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare/perfectionare profesionala din initiative/cu acordul angajatorului;
 • a urmat sau urmeaza cursurile de zi ale invatamantului universitar postuniversitar sau liceal organizat potrivit legii;
 • se afla in perioada de 60 zile de la absolvirea cursurilor de zi a invatamantului universitar cu examen de diploma/licenta
 • alte situatii prevazute de OUG nr.148/2005 modificata sau OUG nr.111/2010.
De indemnizatie/stimulent beneficiaza optional, oricare dintre parintii firesti ai copilului. Sau, dupa caz, persoana care a adoptat copilul, care are copilul in plasament sau plasament in regim de urgenta, sau care a fost numit tutore (in situatia acestora din urma se are in vedere indeplinirea conditiilor timp de 12 luni anterior adoptiei, plasamentului, tutelei dupa caz).
Indemnizatia se acorda daca solicitantul indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
 1. este cetatean roman, strain sau apatrid;
 2. are, conform legii, domiciliul/resedinta pe teritoriul Romaniei;
 3. locuieste impreuna cu copilul.
Acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, in situatia in care aceasta se solicita pentru prima data, se face astfel:
 • indemnizatia se acorda incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza concediul de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data nasterii copilului, indiferent de persoana indreptatita care solicita dreptul, daca dosarul este depus in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;
 • incepand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;
 • incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;
 • de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute mai sus (fara compensatii retroactive).
2. Stimulent pentru cresterea copilului
A. Stimulentul lunar pentru cresterea copilului pana la 2 ani – 100 lei/luna
Persoanele care au dreptul la indemnizatie crestere copil nascut inainte de 1 ianuarie 2011, pana la 2 ani, si se intorc la munca inainte de aceasta data, au dreptul la un stimulent lunar pentru cresterea copilului, in cuantum de 100 lei/luna pana la varsta de 2 ani a copilului (3 ani pentru copilul cu handicap).
B. Stimulentul de insertie in cuantum de 500 lei luna pana la varsta de 2 ani (3 ani pentru copilul cu handicap)
Persoanele care au dreptul la indemnizatie crestere copil nascut dupa 1 ianuarie 2011, au optat pentru concediul si indemnizatia pana la 1 an, si se intorc la munca inainte de aceasta data, au dreptul la un stimulent de insertie, in cuantum de 500 lei/luna pana la varsta de 2 ani a copilului. (3 ani pentru copilul cu handicap).
Acte necesare stimulent crestere copil:
 • cerere tip
 • C.I. ale ambilor parinti (copie si original);
 • certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul (copie si original); hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei sau de incredintare a adoptiei, hotararea judecatoreasca sau hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului in regim de urgenta (copie si original);
 • certificatele de nastere ale tuturor copiilor nascuti dupa data de 1 ianuarie 2006 (copie si original);
 • livret familie (copie si original);
 • adeverinta tip eliberata de angajator, din care sa rezulte ca persoana indreptatita: a beneficiat de concediu de maternitate (pre si postnatal), (sa se precizeze perioada), a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni anterior datei nasterii copilului(nu intereseaza cuantumul acestora); realizeaza venituri in prezent, cu precizarea datei (zi/luna/an) de reluare a activitatii;
 • dosar cu sina din carton (coperti intregi);
 • pentru plata in cont bancar – extras de cont, deschis la B.C.R., ProCredit Bank, Banca Transilvania, Romexterra Bank, B.R.D., Alpha Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank, CR Firenze Bank, VOLKSBANK, UniCredit Tiriac Bank, CARPATICA, C.E.C. Bank, ATE Bank, Intesa Sanpaolo Bank, Romanian International Bank (RIB), OTP bank, BANCPOST si ING pe numele solicitantului.
Cererile pentru indemnizatie sau stimulent crestere copil se depun la D.G.A.S.P.C. din orasul sau sectorul in care locuiti, care transmite cererea si actele depuse Agentiei pentru Prestatii Sociale spre solutionare.
Agentia pentru Prestatii Sociale solutioneaza cererea, prin decizie de aprobare sau respingere a acesteia si efectueaza plata indemnizatiei pentru cererile aprobate. Prima plata se face in termen de aproximativ 2 – 2.5 luni de la depunerea dosarului.

marți, 26 aprilie 2011

Cum obtii proiectul pentru Autorizatia de construire (PAC)

Cum obtii proiectul pentru Autorizatia de construire (PAC)

Proiectul pentru Autorizarea/executarea lucrarilor de Constructie (PAC) este extrem de important in vederea constructiei unei case. Alaturi de certificatul de urbanism, PAC-ul este unul dintre documentele esentiale de care ai nevoie pentru obtinerea Autorizatiei de constructie a casei. De aceea, este bine sa cunosti cateva aspecte legate de obtinerea unui astfel de document:

 

1 De cine este elaborat


PAC-ul este elaborat de o echipa de specialisti ce detin diplome recunoscute de statul roman. In cazul in care vrei sa-ti construiesti o casa vei avea nevoie de ajutorul unor ingineri constructori si de instalatii sau arhitecti-constructori care se vor ocupa de planul de incadrare in teritoriu, aspecte legate de arhitectura, instalatii si rezistenta fundatiilor.

De aceea, este indicat sa apelezi la o firma specializata care te va ajuta si in elaborarea documentelor specifice, pentru a putea obtine in timp cat mai scurt avizele necesare. De regula, poti negocia pretul cu firmele care se ocupa de proiectarea caselor. In functie de pacheul de servicii pentru care optezi, pretul pentru un proiect complet (arhitectura, structura, instalatii) realizat de o firma specializata porneste de la circa 7-8 euro/mp si ajunge pana la 20 euro/mp, in functie de complexitatea lucrarii.


2 Ce cuprinde un PAC


Un proiect pentru autorizarea/executarea lucrarilor de construire este cuprins din doua parti: una constituita din documente scrise, cealalta din piese desenate.

In ceea ce priveste documentele scrise, PAC-ul trebuie sa contina:
 • memorii cu descrierea arhitecturii, rezistentei si a instalatiilor;
 • un studiu geotehnic ce cuprinde formatii despre consistenta si structura solului, nivelul panzei de apa freatica si recomandari pentru proiectul tehnic, precum si un referat intocmit de expertul tehnic. Acest referat contine observatiile facute dupa analiza de laborator a probelor culese din sol, in urma unor foraje;
 • daca locuinta va fi amplasata adiacent constructiilor existente in zona respectiva sau in imediata vecinatate, vei avea nevoie si de acordul vecinilor;
 • lista cu numele si semnaturile proiectantilor.
   
Referitor la documentele desenate, PAC-ul va contine:
 • plan de incadrare in teritoriu si de situatie realizate vizate de Oficiul Judetean de Cadastru ce cuprind date legate de coordonatele spatiale, dimensiuni generale ale casei, vecini, drumuri de acces si dotarile existente in regiunea respectiva;
 • planul privind constructiile subterane ce cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului si este redactat la scara 1:500;
 • planul de arhitectura a tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu indicarea functiunilor, dimensiunilor si a suprafetelor; toate fatadele, cu indicarea materialelor, finisajelor, inclusiv a culorilor si proiectarea acoperisului, a terasei sau sarpantei, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor pluviale si a modului de colectare a acestora;
 • planul fundatiilor care va releva detalii generale despre fundatii si masurile de protejare a cladirilor invecinate;
 • schemele instalatiilor cu desene de ansamblu.


3 Taxa si durata de valabilitate


Termenul de valabilitate stabilit pentru autorizatia de construire PAC este de 12 luni de la eliberare, cu un drept de prelungire de 12 luni. Ca sa obtii aceasta autorizatie vei fi nevoit sa platesti o taxa echivalenta cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie. De exemplu, daca lucrarile pentru casa au un cost total de 50.000 euro, vei plati o taxa de 250 euro.

Este bine sa incepi sa faci demersurile pentru obtinerea autorizatiilor si avizelor de construtie cu 5-6 luni inainte de inceperea preconizata a lucrarilor, pentru siguranta. Este foarte posibil sa fii nevoit sa refaci anumite acte sau sa astepti mai mult decat ai prevazut pentru eliberarea lor.
Sursa foto: www.billfrymire.com

Cum obtii Autorizatia pentru constructia casei

Cum obtii Autorizatia pentru constructia casei
 
Obtinerea Autorizatiei de constructie este obligatorie pentru executarea unei case. Daca planuiesti sa-ti construiesti o casa este bine sa stii ca autorizatia pentru constructie se elibereaza de catre primariile aferente, numai dupa ce ai obtinut Certificatul de urbanism. Pasii pe care trebuie sa-i urmezi pentru a obtine toate actele necesare sunt destul de complicati, astfel incat vei avea de asteptat cel putin trei luni de zile pana vei primi aprobarea. Iata ce ai de facut:

1Taxa de eliberare


Taxa de eliberare a autorizatiei de constructie pentru o cladire care urmeaza a fi folosita drept locuinta reprezinta 0,5% din valoare autorizata a lucrarilor de constructii, declarata de tine, pe proprie raspundere. De exemplu, daca ai aproximat costul total al investitiei la 50.000 euro, vei plati o taxa de 250 euro.


2 Documentatia completa


Pentru obtinerea Autorizatiei de constructie a unei case va trebui sa faci un dosar, care va cuprinde urmatoarele acte:
 • cerere pentru emiterea autorizatiei de constructie completata cu elemente de identificare si datele tehnice conform proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC); (PAC este elaborat de colective tehnice de specialitate si constituie o componenta esentiala a procesului de autorizare, alaturi de Certificatul de urbanism);
 • proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire PAC, inclusiv referatele de verificare realizate de expertii tehnici care se vor ocupa de proiectarea casei;
 •  planse desenate ale proiectului si detalii despre nivele, acoperis si toate fatadele, plus rezistenta fundatiei, vizata de un expert, daca este cazul;
 • actele de proprietate asupra terenului (de vanzare-cumparare, mostenire, donatie, dupa caz);
 •  declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;
 • copie dupa certificatul de urbanism (CU); (Certificatul de urbanism este actul prin care autoritatea responsabila de construirea din zona ta te va instiinta ce si in ce conditii poti construi);
 • planul de amplasare a terenului in zona (planurile cadastrale) ce cuprinde date legate de coordonatele spatiale, dimensiuni generale, vecini, drumuri de acces si dotarile existente in regiunea respectiva;
 • documentele de plata a taxelor pentru avizele si acordurile necesare.


3Avize si acorduri necesare


Pentru obtinerea Autorizatiei de constructie a casei mai ai nevoie si de obtinerea unor avize, cerute prin CU. Astfel, in certificatul de urbanism reprezentantii autoritatilor vor trece un ansamblu de valori obligatorii de care orice proprietar si arhitect trebuie sa tina cont ulterior, pentru a putea obtine Autorizatia pentru executarea constructiilor.

In functie de zona in care va fi amplasata casa ta, in certificatul de urbanism pot fi trecute o serie de restrictii de care va trebui sa tii cont. De exemplu, in cazul in care vei construi casa intr-o zona centrala a orasului vechi, vei avea nevoie de aviz de la Directia Monumentelor. Daca terenul se afla in proximitatea unui obiectiv militar sau aeroport, vei avea nevoie de aviz de la MapN, respectiv Autoritatea romana de aviatie.
De asemenea, vei avea nevoie de avize de la firmele furnizoare de utilitati (apa, canal, retele electrice, retele de gaze naturale, retele telefonice, salubritate).  Avizul privind protectia mediului – se elibereaza ultimul, pe baza avizelor de mai sus.

In cazul in care vrei sa-ti construiesti o casa pe un teren care se afla in circuitul agricol, vei avea nevoie de un aviz de la Oficiul de cadastru – respectiv un studiu pedologic certificat, pentru scoaterea terenului din circuitul agricol si trecerea lui in spatiul intravilan.


4 Durata de obtinere


Durata minima de obtinere a Autorizatiei de constructie este de 3 luni de zile, in conditiile in care toate lucrurile merg perfect si nu esti nevoit sa refaci anumite acte sau sa astepti prea mult pentru obtinerea vreunui aviz.
Pentru obtinerea cat mai rapida a Autorizatiei de constructie este necesar sa apelezi la o echipa de specialisti din domeniul proiectarii constructiei. Pretul de proiectare perceput de catre proiectanti variaza intre 8 - 20 euro/mp, in functie de complexitatea proiectului.


5 Termenul de valabilitate


Este bine sa stii ca Autorizatia de constructie are o valabilitate limitata. Inceperea executiei lucrarilor trebuie sa se realizeze in maxim 1 an de la eliberarea autorizatiei, dar cu posibilitatea de prelungire cu inca 1 an.
Durata de valabilitate intra in vigoare la data anuntarii inceperii executiei lucrarilor. De aceea, este obligatorie anuntarea inceperii lucrarilor de constructie la Primarie si la Inspectoratul de stat pentru constructii. In caz contrar, se considera inceperea executiei lucrarilor data eliberarii autorizatiei de construire.

Este recomandat sa stii ca executia lucrarilor trebuie sa respecte documentatia si informatiile prezentate in vederea autorizarii. Orice modificare pe parcursul executiei este obligatoriu sa fie prezentata la primarie in vederea completarii si reautorizatii lucrarilor de constructie.


6 Etape ulterioare


Lucrarile de construire pot incepe numai dupa ce a fost obtinuta Autorizatia de construire (A.C.) si au fost anuntate (cu minim 5 zile inainte de inceperea lucrarilor) Primaria locala si Inspectoratul de Stat in Constructii. La inceperea lucrarilor, la locul constructiei trebuie sa existe un panou de identificare a santierului de constructii pe care sunt inscrise date despre lucrare. Modelul de panou se elibereaza de catre Primaria locala, odata cu eliberarea autorizatiei de construire.

Este bine sa stii ca orice constructie pe un teren, chiar provizorie, se executa cu avizul Administratiei Locale. Pentru obtinerea acestui aviz vei fi nevoit sa intocmesti un alt dosar care sa cuprinda: cerere tip, documentatia constructiei, planul de fundatie si planurile de amplasare in zona.

Este indicat sa faci o carte tehnica a constructiei. Aceasta se realizeaza pe parcursul executarii lucrarilor si contine toate actele si documentatiile privind constructia inclusiv Autorizatia de constructie.
Receptia constructiei se poate face numai daca imobilul este realizat cel putin la faza „rosu” avand inchiderile exterioare (ferestre, usi) si acoperisul executate.
Sursa foto: www.ggpht.com