luni, 25 aprilie 2011

Acte necesare pentru trecerea terenului din extravilan in intravilan, certificat de urbanism:


Acte necesare pentru trecerea terenului din extravilan in intravilan, certificat de urbanism:

-cerere tip
-plan de situatie, de incadrare in zona cu indicarea imobilului- teren si/sau constructii - 2 exemplare
-extras de carte funciaraactualiza
- documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism
Pentru obtinerea Autorizatiei de construire
-cerere-tip
-certificatul de urbanism- copie
-extras de carte funciara
-proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire , inclusiv referatele de verificare si dupa caz, referatul de expertiza tehnica - semnate si stampilate in original
-avizele si acordurile cerute prin certificatul de urbanism
-documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire
Pentru notarea constructiei in cartea funciara:
- cerere prin care se solicita eliberarea unei adeverinte de notare a constructiei in cartea funciara
- extras CF actualizat
-copie dupa Autorizatia de construire
-Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor ( de la Inspectia de Stat in constructii - str. Randunelelor nr. 20) - 2 exemplare
-taxa de 7 RON
-pentru regularizare taxa :
-memoriu tehnic , in cazul persoanelor fizice
-un act din care sa reiasa valoarea investitiei realizate in baza autorizatiei de construire inregistrata in actele contabile, pentru persoanele juridice
Pentru obtinerea adeverintei de radiere a constructiei in cartea funciara:
-cerere
- extras CF actualizat
-copie dupa Autorizatia de desfiintare
-taxa 7 RON
Pentru obtinerea adeverintei pentru destinatia terenului:
-cerere
-extras CF actualizat
-plan de incadrare cu limita intravilan avizat de Oficiul de cadastru si Publicitate imobiliara
-dovada achitarii taxei de 7 RON
Pentru avizarea schitei spatiului:
-cerere
-extras CF actualizat
-contract de inchirieie
-plan de situatie in 2 exemplare
-releveul spatiului in 2 exemplare
Pentru obtinerea certificatului de nomenclatura stradala:
- cerere
-extras carte funciara actualizat
-plan de situatie, schita cadastrala
-taxa adeverinta 7 RON

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu